Hoe ondersteunt DCM mensen met dementie thuis?

Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis, zelfstandig of met hun partner. Thuis biedt veiligheid en houvast. Mensen met dementie hebben behoefte aan een thuis met herkenning en geborgenheid, dat voelt goed. Dementia Care Mapping (DCM) biedt daarom ook thuis ondersteuning. De methode is een waardevol hulpmiddel voor de thuiszorgmedewerker en de mantelzorger.

Observatie thuis
De observatie DCM Ondersteuning Thuis (DCM-OT) gebeurt op dezelfde manier als in een instelling. De 'mapper' (een observator die is opgeleid in DCM) zit 'als een vlieg aan de muur' in de huiskamer (of nabij de cliënt in een andere ruimte), zolang het zorgmoment van de thuiszorgmedewerker duurt. De mapper noteert elke twee minuten wat hij ziet. Wat gebeurt er? Hoe reageert de cliënt daarop? Hoe gaat de thuiszorgmedewerker en andere aanwezigen met de cliënt om? Waar voelt de cliënt zich prettig bij en waarbij niet?

Persoonsgerichte zorg staat centraal
De mapper brengt de observaties in kaart. Aangegeven wordt hoe een cliënt zich voelt en welk effect het handelen van de thuiszorgmedewerker of mantelzorger op de cliënt heeft. Persoonsversterkende en persoonsondermijnende acties zijn daarbij leidend: wat heeft een positief en wat heeft een negatief effect op de cliënt?

Handvatten voor thuis
Alle gegevens worden in een computerprogramma verwerkt tot bruikbare informatie die inzicht geeft in het welbevinden van de cliënt. De mapper evalueert deze rapportage met de thuiszorgmedewerkers. De mapper biedt ondersteuning en reikt kennis en vaardigheden aan. Ook wordt de observatie indien wenselijk met de mantelzorger doorgesproken om de mantelzorger te ondersteunen. De mapper geeft uitleg en reikt ook hier handvatten aan. Een groot voordeel is dat dit alles gebeurt vanuit de eigen praktijk van de cliënt, mantelzorger en medewerkers. Het sluit daarom altijd aan! Met als doel om thuis wonen zo lang en plezierig mogelijk te maken. Voor zowel de persoon met dementie, de thuiszorgmedewerker als mantelzorger.